รับแปลภาษาอังกฤษ

ศูนย์รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษด่วน รับแปลภาษาอังกฤษด่วน

 รับแปลภาษาจีน   รับแปลภาษาฝรั่งเศษ   รับแปลภาษาเยอรมัน  EDUBRANCH TRANSLATION CENTER รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาเกาหลี

ศูนย์รับแปลเอกสาร ศูนย์รับแปลภาษา บริษัทรับแปลเอกสาร บริษัทแปลภาษา

 โทรติดต่อได้ที่ 089-118-6469 หรือ 085-115-4552

หรือส่งเอกสารเข้าอีเมลล์ที่ edubranch@gmail.com 


รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา

 

ศูนย์แปลภาษาอังกฤษ ให้บริการแปลภาษาอังกฤด้วยทีมงานแปลอักษรศาสตร์ ทั้งคณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญที่ผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษรับรอง ให้บริการแปลภาษาอังกฤษบนฐานความถูกต้องและรูปประโยคที่สละสลวย สามารถนำส่งผลงานได้ตรงต่อเวลา และมีเนื้อที่ถูกต้องค่ะ โดยบริการรับแปลภาษาอังกฤษของเรานั้นครอบคลุมถึงการแปลสัญญาภาษาอังกฤษ การแปลบทความภาษาอังกฤษ การแปลคำโฆษณาภาษาอังกฤษ แปลบทเรียนภาษาอังกฤษ เอกสารด้านการแพทย์ วิศวกรรมทุกสาขา สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ งานกฎหมาย เอกสารราชการ สัญญาทางธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การตลาด บัญชี การเงิน จดหมายธุรกิจ สังคม การเมือง การทหาร Journal textbook paper บทคัดย่อ บทความ สารคดี สื่อสิ่งพิมพ์ นวนิยาย คู่มือการใช้งานต่างๆ เช่น เครื่องจักร/เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องยนต์ วิทยานิพนธ์ รายงานประจำปี เมนูอาหาร แผ่นพับโรงแรม/โฆษณา และเอกสารทั่วไปทุกชนิด ฯลฯ ที่มีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ บริษัทของเรามีที่ตั้ง 2 สาขา คือศูนย์แปลเอกสาร ศูนย์แปลภาษาแถวลาดพร้าว โชคชัย 4 และ ศูนย์แปลแถวสุขุวิท ย่านนานา อโศก ที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้า BTS และ MRT เป็นอย่างมากค่ะ ลูกค้าเดินทางมาใช้บริการสะดวกแน่นอนค่ะ 

นอกจากนี้แล้ว ทางศูนย์แปลยังมีบริการแปลภาษาอังกฤษให้เป็นคู่ภาษาอื่นๆ อาทิเช่น แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่น แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาลาว แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาพม่า แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาเวียดนาม แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาเกาหลี แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาเยอรมัน แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศส แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษารัสเซีย แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาดัชท์ แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถนำเอกสารไปใช้ติดต่อสื่อสารกับคู่ค้าชาวต่างชาติได้ค่ะ

ทาง Edubranch เปิดให้บริการรับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ โดยส่วนใหญ่เอกสารที่ลูกค้าจะนำมาใช้บริการแปลภาษานั้นมีหลากหลายรูปแบบ รูปแบบการบริการของเราเน้นความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ในด้านการแปลอย่างแท้จริงด้วยประสบการณ์ที่เป็นตัวการันตี โดยเจ้าของบริษัทมีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการบริการเป็นอย่างสูง และทีมงานมืออาชีพ ที่ผ่านการแปลเอกสารมานับสิบปี โดยแต่ละคนนั้นจะเน้นประสบการณ์ในแต่ละด้าน ซึ่งนักแปลของเรามีความชำนาญในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น การรับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ เนื้อหาด้าน วิศวกรรม แพทย์ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สังคมศาสตร์ โฆษณา เว็บไซต์ อุปกรณ์เครื่องมือ คู่มือต่างๆ และเอกสารอีกมากมาย โดยเราขอการันตีผลงานว่าไม่ผิดหวังเป็นอย่างแน่นอนค่ะ และรับประกันว่าคุณภาพคุ้มราคา ซึ่งการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยนั้นไม่ได้เน้นเพียงแปลอย่างเดียว เราเน้นความเข้าใจของเนื้อหาเป็นสำคัญว่าเนื้อหาที่ทำการรับแปลนั้นเกี่ยวกับอะไร และกลั่นกรองการแปลออกมาเป็นงานแปลคุณภาพให้แก่ลูกค้าทุกๆท่าน เพื่อนำงานแปลนั้นไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

เอกสารที่รับแปลเป็นภาษาอังกฤษมีดังต่อไปนี้

รับแปลบัตรประชาชน รับแปลสูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบขับขี่ ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า / แปลเอกสารการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณฑ์สนธิ, รายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ / แปลงบการเงิน งบดุลงบกำไรขาดทุน รายงานผู้สอบบัญชี แปลรายงานประจำปี แปลหนังสือรับรองบริษัท / แปลเอกสารคู่มือ การปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แปลเอกสารการฝึกอบรม แปลสิทธิบัตร แผ่นพับโฆษณา / บริการเขียน resume และจดหมายแนะนำตัว / แปลหนังสือเรียน ข่าวสาร แปลบทความ วิชาการ และข่าวสารภาษาต่างชาติ / แปลเว็บไซต์ และ เว็บเพจพัฒนาเว็บไซต์ โปรโมท / แปลเพลง แปลเพลงสากล แปลเนื้อเพลงสากล ต่างๆ / แปล และ แก้ไขวิทยานิพนธ์ และบทคัดย่อ กรณีศึกษา แปลงานวิจัย จดหมายขอทุน รับรองทรานสคริป / แปลจดหมาย สื่อสารกับชาวต่างชาติ รวมทั้งอีเมล์ ตอบรับกับชาวต่างชาติ / รับแปลหนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น หมายเหตุประกอบงบการเงิน / แปลกฎหมาย รับแปลพระราชบัญญัติ พระราชกำหนด กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับ / รับแปลสัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ สัญญาขายฝาก จำนอง จำนำ ต่างๆ / รับแปลใบมอบอำนาจ ทำธุรกรรมทุกประเภท รับแปลระเบียบราชการ ข้อบังคับพนักงาน / รับแปล TOR / MOU คู่มือ ISO เอกสารมาตรฐานการผลิต / รับแปลระเบียบข้อบังคับ คู่มือพนักงาน รวมทั้งสัญญาการจ้างงาน / รับแปลเอกสารการแพทย์ แปลเอกสารสิทธิบัตรยา คู่มือ ฉลากการใช้ยา / รับแปลคู่มือการใช้โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ไฟฟ้า MDS / แปลเอกสารทางทหาร / แปลงาน ประเภทอื่นๆ 

ซึ่งสามารถจัดหมวดหมู่ออกมาได้เป็น

- แปลภาษาอังกฤษเอกสารราชการ

- แปลภาษาอังกฤษเอกสารทางด้านการศึกษา

- แปลภาษาอังกฤษเอกสารธุรกิจ

- แปลภาษาอังกฤษเอกสารทางด้านบัญชี

- แปลภาษาอังกฤษเอกสารทางการเงิน

- แปลภาษาอังกฤษเอกสารสัญญา 

- แปลภาษาอังกฤษเอกสารโฆษณา 

- แปลภาษาอังกฤษเอกสารคู่มือ

และเอกสารอื่นๆ สามารถส่งให้ประเมินราคาได้ค่ะ 


รับแปลเอกสาร หาที่แปลเอกสารเหตุผลที่ลูกค้าไว้วางใจในบริการ แปลเอกสาร แปลภาษา ของเรา

ศูนย์แปลเอกสาร รับแปลเอกสาร เป็นศูนย์ แปลเอกสาร แปลภาษา ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย 

ศูนย์แปลเอกสาร รับแปลเอกสาร นักแปลของศูนย์แปล มีประสบการณ์ในการแปลมากกว่า 10 ปี 

ศูนย์แปลเอกสาร รับแปลเอกสาร มีความรับผิดชอบต่องานแปลทุกงาน ตรวจทานงานแปลก่อนส่งงานทุกครั้ง

ศูนย์แปลเอกสาร รับแปลเอกสาร ราคาสมเหตุสมผล คิดราคาแปลเอกสาร ราคาแปลภาษา ตามความจริง 

ศูนย์แปลเอกสาร รับแปลเอกสาร มีบริการแปลภาษา ที่ครบครัน ครอบคลุมหลากหลายภาษาราชการของโลก

ศูนย์แปลเอกสาร รับแปลเอกสาร มีบริการเสริมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษา อาทิเช่น ถอดเทปไฟล์เสียง ทำซับไตเติ้ล ทำสคริปสัมนา จัดทำ Artwork จัดทำรูปแบบเมนู และอื่นๆอีกมากมาย

ศูนย์แปลเอกสาร รับแปลเอกสาร ให้บริการแปลเว็บไซต์ แปลคำโฆษณา เขียนบทความ ถ่ายทำ Video Presentation โดยทีมงานมืออาชีพ

ศูนย์แปลเอกสาร รับแปลเอกสาร ลูกค้ามีความประทับใจในการบริการของเรา โดยมีการตอบอีเมลลูกค้าอย่างรวดเร็ว และติดตามความพึงพอใจของลูกค้า

ศูนย์แปลเอกสาร รับแปลเอกสาร สามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดที่ 089-118-6469 หรือ 085-115-4552 email: edubranch@gmail.com


   บริษัทแปลเอกสาร ศูนย์แปลแถวสุขุมวิท

รับแปลเอกสาร หาที่แปลเอกสาร ทีมงาน รับแปลเอกสาร ของ ศูนย์รับแปลเอกสาร คือใคร?

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรมที่สามารถ แปลสัญญา แปลเอกสารกฎหมาย พร้อมรับรองเอกสาร

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาที่สามารถ แปลภาษา นานาชาติ ได้ อาจารย์สอนภาษา ที่มหาลัยวิทยาลัย และเจ้าของภาษานานาชาติ ที่มีความสามารถในการ รับแปล ภาษา ผู้มีประสบการณ์ในการแปล ปีขึ้นไป

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ การใช้งานเครื่องจักร ที่สามารถ แปลเอกสารคู่มือ ได้เป็นอย่างดี ผู้มีประสบการณ์ในการแปล ปีขึ้นไป

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร นักศึกษาอักษรศาสตร์ จุฬา ธรรมศาสตร์ และภาษาศาสตร์มหิดล ที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆเป็นอย่างดี ผู้มีประสบการณ์ในการแปล ปีขึ้นไป

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร นักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ที่จบจากต่างประเทศ และประเทศไทย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบอาชีพเสริมแปลเอกสาร ที่มีความรู้ความสามารถ แปลเอกสารการแพทย์ แปลคู่มือการใช้ยา แปลอกสารกำกับยา แปลการใช้งานเครื่องมือแพทย์ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการแพทย์

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ของทุกสาขา ที่สามารถ แปลเอกสารงานวิจัย ให้แก่รุ่นน้องที่ต้องใช้ทำวิทยานิพนธ์ และมีประสบการณ์ในการแปล 5 ปีขึ้นไป

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร ทีมงานอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลจากจุฬาฯ/ธรรมศาสตร์ แต่ละท่านต่างมีความเชี่ยวชาญชำนาญในการแปลเอกสารในหลากหลายสาขาวิชาแตกต่างกันไป จำนวน 10 กว่าท่าน ที่สามารถขัดเกลาภาษาให้สละสลวยและถูกหลักไวยากรณ์ ผู้มีประสบการณ์ในการแปลมากกว่า 10 ปี

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร ทีมงานล่าม มีความรู้ความสามารถในแขนงต่างๆ มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการปฎิบัติหน้าที่ล่ามเพียงพอ เพื่อการเจรจาทางธุรกิจ การประชุม งานสัมมนา หรือการดำเนินงาน/ธุรกรรมอื่น ๆ ทางธุรกิจกับลูกค้าและ/หรือคู่ค้าชาวต่างประเทศ รวมถึงงานติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องมีการติดต่อกับผู้ให้บริการชาวต่างชาติของผู้ใช้บริการเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสบการณ์ การทำงาน ล่ามแปลภาษา เป็นเวลานาน 


รับแปลเอกสาร หาที่แปลเอกสาร วิธีใช้บริการ ศูนย์รับแปลเอกสาร

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร การส่งเอกสารต้นฉบับเพื่อ แปลเอกสาร เพื่อคำนวณ ราคาแปลเอกสาร และระยะเวลาดำเนินการแปลเอกสาร

  1. ลูกค้าสามารถส่งต้นฉบับเอกสารให้ทางศูนย์แปล ทางอีเมลล์ edubranch@gmail.com หรือ info@edubranch.com
  2. ทางโทรสาร
  3. ทางไปรษณีย์
  4. ส่งเอกสารด้วยตัวท่านเอง (ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเอง)
  5. พนักงานส่งเอกสาร (ผู้ใช้บริการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง)

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร แจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ต้องการแปล ว่าต้องการแปลจากภาษาใด เป็นภาษาใด เช่น แปลเอกสารงานวิจัย จากภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาไทย หรือแปลเมนูอาหารจากภาษาไทยเป็นภาษารัสเซีย เป็นต้น

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร แจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อกลับที่สะดวก

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร พนักงานผู้รับผิดชอบจะทำการติดต่อกลับเพื่อทำการเสนอราคา พร้อมแจ้งกำหนดการส่งเอกสารให้ทันทีที่ได้รับเอกสารค่ะ

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร ยืนยันการแปลเอกสารด้วยการชำระค่าบริการแปลเอกสาร และเมื่อชำระแล้วกรุณาโทรศัพท์แจ้งเพื่อเริ่มดำเนินการแปลค่ะ

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร การรับเอกสารงานแปล หลังจากที่ทางศูนย์แปลได้ทำการตรวจทานงานแปลเรียบร้อย พร้อมได้รับหลักฐานการชำระเงินจำนวนเต็มแล้วนั้น ทางศูนย์แปลจะทำการจัดส่งเอกสารให้ท่านผ่านทาง

  1. อีเมลล์
  2. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ฟรี) EMS (ค่าบริการ 50 บาท)
  3. พนักงานส่งเอกสาร (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และค่าบริการขึ้นอยู่กับระยะทางส่งเอกสาร)
  4. ลูกค้าเดินทางมารับเอกสารด้วยตัวท่านเอง 

 

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา

แปลเอกสารติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลภาษาอังกฤษได้ที่ ศูนย์แปล

Email: info@edubranch.com / edubranch@gmail.com

 

Mobile: 089-118-6469 หรือ 085-115-4552 

Whatsapp/Line: 089-118-6469

 Tag: แปลภาษาอังกฤษ | รับแปลภาษาอังกฤษ | หาที่แปลภาษาอังกฤษ | แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย | แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ | รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ | รับแปลเอกสาร | ศูนย์แปลเอกสาร | ศูนย์แปลภาษา | บริษัทรับแปลภาษาอังกฤษ

 

Visitors: 260,359