นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท เอ็ดดบร๊านช์ จำกัด

โดยเนื้อหาหน้านี้ บริษัท เอ็ดดบร๊านช์ จำกัด (บริษัทฯ) จัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกค้าของบริษัท ทราบถึงวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
บริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจแก่เรา บริษัทฯ จะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวังและสมเหตุสมผลเพื่อมอบประสบการณ์การให้บริการอย่างดีที่สุดให้แก่ท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว
ขณะที่คุณเข้าใช้บริการของเรา เราอาจขอให้คุณระบุข้อมูลส่วนตัวบางอย่างที่สามารถใช้ติดต่อหรือยืนยันตัวตน ("ข้อมูลการใช้งาน") ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • อีเมล
 • ชื่อ - นามสกุล
 • เบอร์โทร
 • ที่อยู่
 • คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน
 • เอกสารที่ลูกค้าจัดส่งให้แก่บริษัท

ข้อมูลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและสุ่มเสี่ยงต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม จึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ
บริษัทฯ ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหว อาทิ เชื้อชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูล ข้อยกเว้นบางประการ คือ

 • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • เป็นการดำเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมของมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
 • เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการก่อตั้ง ใช้ หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายในการจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งานของบริษัทฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่น ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ขอข้อมูลส่วนบุคคลไว้และตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลรับรู้และให้ความยินยอม ก่อนหรือขณะที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้ข้อมูล
บริษัทฯ ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ:

 • เพื่อจัดหาและให้บริการตามการสั่งจ้างของลูกค้า
 • เพื่อแจ้งให้คุณทราบหากบริการของเรามีการเปลี่ยนแปลง
 • เพื่อให้คุณสามารถใช้บริการของเราได้อย่างคล่องตัว
 • เพื่อให้การดูแลและช่วยเหลือลูกค้า
 • เพื่อให้เราได้รับข้อมูลที่มีค่าในการนำไปปรับปรุงบริการ
 • เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของบริการที่เรามอบให้
 • เพื่อตรวจจับ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค

ข้อจำกัดในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลไว้เท่านั้น และ บริษัทฯ จะกำกับดูแลพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ มิให้ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ หรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่

 • เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคล
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ 
 • เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลและการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
 • เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
 • เป็นไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

ผู้ให้บริการ
บริษัทฯ อาจว่าจ้างบริษัทและบุคคลภายนอกเพื่ออำนวยความสะดวกในบริการของเรา (“ผู้ให้บริการ”) เพื่อให้บริการในนามของเรา เพื่อดำเนินการบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการ การจัดทำเว็บไซต์ การตลาด หรือเพื่อช่วยเราในการวิเคราะห์วิธีการใช้บริการของเรา บุคคลภายนอกเหล่านี้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการเหล่านี้ในนามของเราเท่านั้น และมีหน้าที่ที่จะไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

การวิเคราะห์
เราอาจใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้บริการของเรา
Google Analytics เป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่นำเสนอโดย Google ซึ่งติดตามและรายงานการเข้าชมเว็บไซต์ Google ใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อติดตามและตรวจสอบการใช้บริการของเรา ข้อมูลนี้แชร์กับบริการอื่นๆ ของ Google และ Google อาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาเพื่อสร้างบริบทและปรับแต่งโฆษณาของเครือข่ายโฆษณาของตนเอง
คุณสามารถเลือกปฏิเสธกิจกรรมของคุณบน Google Analytics ได้โดยติดตั้งโปรแกรมเสริมสำหรับเลือกไม่ใช้ Google Analytics บนเบราว์เซอร์ ส่วนเสริมป้องกันไม่ให้ JavaScript ของ Google Analytics (ga.js, analytics.js และ dc.js) แบ่งปันข้อมูลกับ Google Analytics เกี่ยวกับกิจกรรมการเข้าชม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Google โปรดไปที่หน้าเว็บความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดของ Google: https://policies.google.com/privacy?hl=th

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น
บริการของบริษัทฯ อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัทฯ หากคุณคลิกลิงก์ของบุคคลภายนอก ข้อมูลของคุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้น บริษัทฯ ขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก
บริการของเราไม่ได้ครอบคลุมถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ("เด็ก")
บริษัทฯ ไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคุณทราบว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา โปรดติดต่อบริษัทฯ หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กโดยไม่มีการตรวจสอบความยินยอมของผู้ปกครอง หรือไม่ได้ถูกส่งโดยผู้ปกครองเอง เราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ 

ข้อมูลการติดตามและคุกกี้
โดยหลักแล้ว เว็บไซต์ของบริษัท จัดทำโดยผู้ให้บริการเว็บไซต์ ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ซึ่งได้มีการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันเพื่อติดตามกิจกรรมในการเข้าถึงบริการของบริษัทฯ และเก็บข้อมูลบางอย่าง
คุกกี้คือไฟล์ที่มีข้อมูลจำนวนเล็กน้อยซึ่งอาจรวมถึงตัวระบุที่ไม่ระบุตัวตน คุกกี้จะถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณจากเว็บไซต์และจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ เทคโนโลยีการติดตามยังใช้บีคอน แท็ก และสคริปต์เพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูล ปรับปรุงและวิเคราะห์การใช้บริการหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
คุณสามารถสั่งเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือระบุเวลาที่ส่งคุกกี้ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเว็บไซต์บริษัทฯ ได้
ตัวอย่างของคุกกี้ที่เว็บไซต์ใช้:

 • คุกกี้เซสชัน เพื่อดำเนินการบริการของเรา
 • การตั้งค่าคุกกี้ เว็บไซต์ใช้ Preference Cookies เพื่อจดจำการตั้งค่าและการตั้งค่าต่าง ๆ ของคุณ
 • คุกกี้ความปลอดภัย เว็บไซต์ใช้คุกกี้ความปลอดภัยเพื่อรักษาความปลอดภัย

ทั้งนี้ ข้อมูลที่คุกกี้ที่ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้จะถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของระบบเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการระบบเว็บไซต์ของบริษัทฯ เท่านั้น

การเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการ แนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเปิดเผยแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และหากมีการแก้ไขปรับปรุง บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ ผ่าน www.edubranch.com และ/หรือช่องทางอื่นใดที่สามารถแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงการแก้ไขปรับปรุงดังกล่าว

ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ
หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ สามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 • บริษัท เอ็ดดบร๊านช์ จำกัด
 • 466 ถนนโชคชัย 4แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
 • 089-118-6469, 063-338-6769
 • edubranch@gmail.com
 • Line: @edubranch

 

Visitors: 346,846