บริการรับรองเอกสารโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
Edubranch ให้บริการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร
เดินเรื่องแทนท่านจนเสร็จอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาโดยที่ท่านไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง
 

 

ขั้นตอนการขอรับรองเอกสารภาษาไทยเพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ

* การรับรองเอกสารเพื่อนำมาใช้ในประเทศไทย
* กระทรวงการต่างประเทศจะรับรองเอกสารที่ผ่านการรับรองจากสถานทูตเจ้าของภาษาหรือออกโดยสถานทูตเจ้าของภาษาเท่านั้น

 

ขั้นตอนการขอรับรองเอกสารต่างประเทศเพื่อนำมาใช้ในประเทศไทยการรับรองคำแปล กรมการกงสุลไทย

จะรับรองเฉพาะคำแปลของเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ/หรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเท่านั้น สำหรับภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ให้ สถานเอกอัครราชทูตฯ เจ้าของภาษาออกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ/หรือรับรองคำแปลภาษาอังกฤษนั้น ทั้งนี้ กระทรวงฯจะรับรองคำแปลเฉพาะที่แปลจากเอกสารต้นฉบับที่ทางการไทยหรือทางการต่างประเทศออกให้หรือรับรองให้เท่านั้น
การรับรองสำเนาถูกต้อง (CERTIFIED TRUE COPY)

กระทรวงฯ จะรับรองเฉพาะเอกสารที่ทางราชการไทยออกให้เท่านั้น
การยื่นเรื่องให้รับรองต้องมีเอกสารต้นฉบับพร้อมถ่ายสำเนาอีก 1 ชุด
หากต้องมากกว่า 1 ชุด ก็สามารถกระทำได้ โดยชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มที่มาของข้อมูล : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

Visitors: 306,476