รับรองเอกสารโดยทนายความ (Notary Services Attorney)
Edubranch มีบริการรับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ โดย Notarial Services Attorney

เพื่อนำเอกสารไปใช้ในต่างประเทศ โดยจะเป็นการรับรองลายมือชื่อบุคคล รับรองลายมือชื่อกรรมการ รับรองลายมือชื่อพยาน รับรองบุคคล รับรองเอกสารบริษัท รับรองสำเนา รับรองคำแปลถูกต้อง เป็นต้น 
รับรองคำแปลโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม (Justice Court Certified Translator)
 
 
ที่ Edubranch มีบริการแปลและรับรองคำแปลจากนักแปลผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นทะเบียนกับศาลยุติธรรม ตามข้อกำหนดและระเบียบ TOR
เพื่อเข้าร่วมประมูลงานกับหน่วยงานราชการไทย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะกำหนดให้มีการแปลเอกสารภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยเช่น ข้อกำหนดหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หนังสือมอบอำนาจไปจนถึงหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและทำการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม
 
Visitors: 351,777