การรับรองเอกสารคืออะไร ทำไมต้องใช้บริการรับแปลเอกสารพร้อมรับรอง

รับแปลเอกสารพร้อมรับรอง โดย เอ็ดดูบร๊านช์ ผู้เชี่ยวชาญและรู้วิธีการยื่นรับรองเอกสาร

รับแปลเอกสารพร้อมรับรอง

การแปลเอกสารจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งต้องใช้ความถูกต้องและแม่นยำในการแปลอยู่ไม่น้อย หากเลือกใช้บริการผู้เชี่ยวชาญในการแปลภาษาโดยตรงจะช่วยลดความผิดพลาดในเรื่องความหมายจากเอกสารต้นฉบับได้ ในยุคนี้บริษัทรับแปลเอกสารหลายแห่งจะมีบริการรับแปลเอกสารพร้อมรับรองเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการดำเนินการและลดความยุ่งยากของการไปติดต่อราชการเอง ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันเพราะคนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาที่จะเตรียมเอกสารเองและไม่รู้ขั้นตอนในการขอรับรองเอกสาร เพราะฉะนั้นการจ้างบริษัทที่มีบริการรับแปลเอกสารพร้อมรับรองเอกสารด้วยจะช่วยประหยัดเวลาให้กับเราได้มาก เนื่องจากเอกสารที่ต้องผ่านการรับรองจากทางราชการนั้น มีความละเอียดอ่อนมากกว่าเอกสารทั่วไป ต้องมั่นใจได้ว่าการแปลถูกต้อง ครบถ้วน วัตถุประสงค์ของการแปลเอกสารที่ต้องผ่านการรับรองส่วนใหญ่จะใช้ในกระบวนการทางกฎหมาย เช่น คดีความในศาล การสมัครเรียนต่อต่างประเทศ การติดต่อธุรกิจข้ามประเทศ เป็นต้น ดังนั้นการแปลเอกสารประเภทนี้จึงคำนึงถึงความถูกต้องเป็นสำคัญ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดเนื่องจากความแตกต่างทางภาษา การใช้บริการบริษัทรับแปลเอกสารพร้อมรับรองจะช่วยสร้างความมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าเอกสารของเรานั้นมีการแปลตรงตามข้อปฏิบัติและข้อบังคับระหว่างประเทศจริงๆ

ทำไมต้องจ้างบริษัทรับแปลเอกสารพร้อมรับรอง

  1. การรับรองเอกสารโดยกรมการกงสุลและสถานฑูต
    กรมการกงสุลและสถานฑูตจะมีหน้าที่รับรองว่าเอกสารที่เราส่งไปนั้นถูกต้อง แปลมาจากเอกสารฉบับจริงสามารถยืนยันตัวตนได้ เพื่อป้องกันการฉ้อโกงหรือปลอมแปลงเอกสาร ดังนั้นเอกสารที่แปลภาษามาแล้วจะต้องมีข้อความที่ชัดเจน รายละเอียดครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หากเอกสารผ่านการรับรองจากกรมการกงสุลหรือสถานฑูตแล้ว ก็สามารถนำไปดำเนินการทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมส่วนตัวต่อไปได้ เพราะถือว่าทางราชการได้ทำการตรวจสอบและรับรองเอกสารฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กระบวนการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการส่งเอกสารข้ามประเทศหรือนำเอกสารมาใช้ในประเทศไทย หากไม่ได้รับการพิจารณาและการันตีจากหน่วยงานราชการก่อนก็ไม่สามารถดำเนินการขั้นต่อไปได้เพราะเอกสารจะดูไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งเอกสารที่จะนำไปยื่นรับรองเพื่อใช้กับทางการในต่างประเทศจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเสียก่อน ถึงจะได้รับการรับรองจากกรมการกงสุลไทยได้ แต่จะมีข้อกำหนดบางประเทศก็ต้องนำไปรับรองที่สถานทูตเพิ่มเติมจึงจะใช้อ้างอิงในต่างประเทศได้

  2. การรับรองเอกสารโดยทนายความ
    ในประเทศไทยจะมี “Notarial Services Attorney” นั่นก็คือทนายความที่ได้รับใบอนุญาตให้สามารถรับรองลายมือชื่อและเอกสารจากสภาทนายความได้ ซึ่งทำหน้าที่รับรองลายมือชื่อที่มีการลงชื่อต่อหน้า รับรองสำเนาเอกสาร รับรองตำแหน่งและอำนาจของบุคคล รับรองฐานะนิติบุคคลหรือจะใช้ในการรับรองเอกสารในนามบริษัทก็ได้ จุดประสงค์ของการรับรองที่กล่าวมาข้างต้นจะใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น ทำธุรกิจในต่างประเทศ ติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติหรือทำธุรกรรมต่างๆข้ามประเทศที่ต้องมีเอกสารธุรกิจประกอบด้วย หากไม่ได้รับการรับรองจาก Notarial Services Attorney เอกสารก็จะนำไปทำธุรกรรมต่อไม่ได้

  3. การรับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม
    หากต้องการประกวดราคาหรือเรียกอีกชื่อว่าประมูลงานของภาครัฐ จะต้องทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ ซึ่งหนึ่งในนั้นจะมีเรื่องการแปลเอกสารตามข้อกำหนดและระเบียบ TOR ระบุว่าต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงยุติธรรมเท่านั้นมาเซ็นรับรองเอกสารให้ เพื่อนำเอกสารไปใช้ประกวดราคากับภาครัฐหรือนำมาใช้ในหน่วยงานราชการไทย หากไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดก็จะไม่สามารถเข้าร่วมการประมูลงานภาครัฐได้

จะเห็นได้ว่าการรับรองเอกสารโดยสถานทูต กรมการกงสุล NOTARYหรือแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญจากศาลยุติธรรม ล้วนมีกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนไม่ต่างจากขั้นตอนการติดต่อราชการปกติที่เราทำกัน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนทำธุรกรรมข้ามประเทศส่วนใหญ่จะเลือกใช้บริการรับแปลเอกสารพร้อมรับรอง เนื่องจากบริษัทเหล่านี้จะมีประสบการณ์และรู้วิธีการยื่นรับรองเอกสาร การจัดเตรียมเอกสารตามที่ราชการกำหนด ทำให้ใช้ระยะเวลาไม่นาน เรามีหน้าที่แค่ตรวจเช็คข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วนตามที่แจ้งไว้หรือไม่ หากเลือกบริษัทรับแปลเอกสารพร้อมรับรองที่มีความเป็นมืออาชีพและเชี่ยวชาญโดยตรง ข้อผิดพลาดอื่นๆก็จะน้อยลงไปด้วย 

เอ็ดดูบร๊านช์ บริษัทแปลภาษา รับแปลเอกสารพร้อมรับรอง ที่มีให้เลือกมากกว่า 10 ภาษา

มีบริการด้านกฎหมาย การรับรองเอกสารโดยทีมกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้เรายังมีบริการแปลเอกสารราชการ เอกสารขอวีซ่าพร้อมยื่นรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศ หรือบริการขอรับรองเอกสารโดยกรมการกงสุล โนตารีพับลิค ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรมและสถานทูตประเทศต่างๆ เอ็ดดูบร๊านช์ พร้อมช่วยเหลือลูกค้าและตอบปัญหาต่างๆโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการแปลภาษามาโดยเฉพาะ รับประกันได้ว่า เอกสารแปลภาษาที่ส่งออกจากเรานั้น มีคุณภาพและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์สามารถใช้ยื่นขอรับรองเอกสารได้อย่างแน่นอน

สำหรับใครที่มีแผนจะเดินทางไปศึกษาต่อหรือไปทำธุรกิจที่ต่างประเทศนั้น การแปลเอกสารและรับรองเอกสารถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างมาก หากใครที่ไม่มีประสบการณ์การยื่นรับรองเอกสารมาก่อนจะต้องเสียเวลาในการดำเนินเรื่องหลายขั้นตอนกว่าจะสำเร็จ แต่ถ้าเราไม่อยากเสียเวลาและปวดหัวกับปัญหาเล็กน้อยระหว่างทางละก็ ขอแนะนำให้เลือกใช้บริการบริษัทรับแปลเอกสารพร้อมรับรองจะดีกว่า เพราะตัวบริษัทที่ทำด้านนี้โดยตรงจะรู้แนวทางการแปลเอกสารไปจนถึงการยื่นเรื่องรับรองให้สำเร็จ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขหลายรอบ เอ็ดดูบร๊านช์ ยินดีให้คำปรึกษาและพร้อมดูแลคุณทั้งในเรื่องการแปลเอกสารไปจนถึงขั้นตอนการรับรองเอกสาร เพราะเราคำนึงถึงคุณภาพและการส่งมอบงานที่สำเร็จให้กับลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ


บริษัทแปลเอกสาร  รับแปลเอกสารพร้อมรับรอง บริษัท เอ็ดดูบร๊านช์ จำกัด ติดต่อ

Visitors: 344,801