ทนายโนตารี สำคัญกับงานรับแปลเอกสารอย่างไร

ทำความเข้าใจเรื่องทนายโนตารี ก่อนตัดสินใจเลือกศูนย์รับแปลเอกสาร

ทนายโนตารี สำคัญกับงานรับแปลเอกสารอย่างไร

ในการทำธุรกรรม นิติกรรม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับศาล ธุรกิจ หรือการดำเนินการที่ต่างประเทศ เช่น การยื่นเอกสารสำหรับการศึกษาต่อที่ต่างประเทศ เอกสารเกี่ยวกับสถานะการเงินหรือรายการเดินบัญชี (statement) การทำสัญญาต่าง ๆ ของบริษัทเอกชน การยื่นเอกสารต่อหน่วยงานรัฐ เช่น สถานทูต กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อใช้ในการทำธุรกิจส่งออก ต้องมีการรับรองเอกสาร เพื่อเป็นการยืนยันว่าเอกสารนั้นถูกต้อง และใช้เป็นเอกสารที่สามารถยื่นได้ตามกฎหมาย บุคคลที่สามารถรับรองเอกสารให้แก่เราได้ เรียกว่า ทนายความโนโตรี

ทนายความโนโตรี ต่างจากทนายทั่วไปอย่างไร

ทนายโนตารี (Notarial Services Attorney) คือ ทนายความที่ได้รับใบอนุญาตผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารจากสภาทนายความ (The Lawyers council of Thailand) ตามข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ. 2551 และระเบียบการขึ้นทะเบียนทนายความ ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ. 2552 โดยผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถรับรองลายมือชื่อซึ่งมีการลงชื่อต่อหน้าในเอกสารนั้น ๆ รับรองสำเนาว่าเอกสารฉบับนั้นเป็นเอกสารที่ถูกต้องตามต้นฉบับ รวมถึงทำความรับรองชนิดอื่น ๆ

หากเป็นทนายความทั่วไปจะเป็นทนายที่มีความเชี่ยวชาญในกฎหมายเฉพาะด้าน เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายครอบครัว กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ทนายความทั่วไปจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้คำแนะนำด้านกฎหมาย ร่างเอกสารทางกฎหมาย และเป็นตัวแทนของลูกค้าในศาล แต่จะไม่มีใบอนุญาตสำหรับผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ดังนั้น เพื่อให้เอกสารของคุณได้รับการรับรองถูกต้องตามกฎหมายและมีผลสมบูรณ์ ควรให้ทนายโนตารีเป็นผู้รับรองเอกสาร

ขอบเขตและหน้าที่ของทนายโนตารี ทนายความผู้ทำการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney) 

 • รับรองลายมือชื่อ
  • ว่าผู้ลงลายมือชื่อเป็นบุคคลตามชื่อสกุลนั้นจริง
  • เมื่อลงลายมือชื่อผู้แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ
  • ลายมือชื่อของกรรมการ
  • ลายมือชื่อ ตำแหน่ง และอำนาจของผู้ลงลายมือชื่อ

 • รับรองสำเนา ว่าเอกสารสำเนาตรงกับต้นฉบับ
 • รับรองบุคคล รับรองฐานะ
 • รับรองฐานะนิติบุคคล
 • รับรองการจัดทำเอกสาร เช่น การทำเอกสารในนามบริษัท
 • รับรองคำแปลเอกสาร
 • รับรองข้อเท็จจริง
 • จัดทำบันทึกคำให้การ
 • ทำคำคัดค้านตราสาร
 • จัดทำคำสาบาน
 • ทำหน้าที่อื่นที่กฎหมายกำหนด

ทำไมทนายความโนโตรีจึงมีความสำคัญกับงานรับแปลเอกสาร

เอกสารที่รับรองโดยทนายโนตารี สำคัญเพราะจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของเอกสารและทำให้เอกสารนั้นมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ช่วยป้องกันเอกสารจากการปลอมแปลง โดยรับรองลายมือชื่อของบุคคลที่ลงนามในเอกสาร เอกสารที่รับรองโดยทนายโนตารีมักใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย เช่น การทำสัญญา การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน การขอวีซ่า การขอสัญชาติ เป็นต้น ทำให้เอกสารฉบับนั้นถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน สำหรับดำเนินธุรกรรมหรือนิติกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกราบรื่น และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่เอกสารฉบับนั้นเป็นอย่างมาก

ควรเลือกใช้บริการรับแปลเอกสารด้วยทนายโนตารีที่ไหนดี?

หากคุณต้องการแปลเอกสาร และจำเป็นต้องให้ทนายความโนโตรีรับรอง ควรเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีทนายความที่ได้รับใบอนุญาตผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารจากสภาทนายความ ยิ่งมีบริการรับแปลเอกสารครบวงจร ครอบคลุมทุกความต้องการ ยิ่งดี ทำให้ประหยัดเวลา สะดวกและลดความยุ่งยากในการแปลเอกสาร การรับรองเอกสาร และการทำธุรกรรมอื่น ๆ ด้วยการใช้บริการเพียงที่เดียว

Edubranch บริษัทแปลภาษาเอ็ดดูบร๊านช์ ศูนย์รับแปลเอกสาร มีบริการรับแปลเอกสารอย่างครอบคลุมครบครัน รับแปลเอกสารทุกประเภท เช่น เอกสารราชการ เอกสารขอวีซ่า เอกสารธุรกิจ เอกสารทางกฎหมาย รับแปลสัญญาเอกสาร เอกสารวิชาการเฉพาะทาง โดยเรารับแปลเอกสารมากกว่า 10 ภาษา มั่นใจได้ทางด้านความถูกต้อง ถูกบริบท ได้มาตรฐาน เพราะแปลเอกสารโดยเจ้าของภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอาหรับ ภาษาพม่า ภาษากัมพูชา และภาษาอาเซียนอื่น ๆ ที่ครอบคลุม ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์แปลโดยเฉพาะ มีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาซึ่งเป็นนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์แปลมากกว่า 10 ปี ผู้เชี่ยวชาญเอกสารทางเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญเอกสารกฎหมาย และที่ปรึกษาด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมให้คำแนะนำแก่คุณทุกกระบวนการ เพื่อส่งมอบงานแปลคุณภาพให้แก่ลูกค้า เรามีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อให้บุคลากรแต่ละคนทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ โฟกัสงานของตนอย่างเต็มที่ ภายใต้การจัดการและบริหารของผู้บริหารที่เคยบริหารองค์กรระดับใหญ่มาแล้ว


หากคุณต้องการแปลเอกสาร รับรองเอกสาร บริการยื่นเอกสารต่างๆ แบบ One-stop Service
ทาง Edubranch ยินดีให้คำปรึกษาและบริการ เราพร้อมส่งมอบงานคุณภาพ ด้วยราคาที่เป็นธรรม
เบอร์ติดต่อ: 089-118-6469, 063-338-6769

Visitors: 351,763