ขอวีซ่าต่างประเทศ ต้องแปลเอกสารราชการอะไรบ้าง

แนะนำการเตรียมตัวแปลเอกสารราชการให้พร้อมเพื่อขอวีซ่าต่างประเทศ

แปลเอกสารราชการ ขอวีซ่า

 

การเดินทางไปต่างประเทศจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในหลาย ๆ เรื่อง หนึ่งในนั้นคือการเตรียมเอกสารสำหรับขอวีซ่า ซึ่งหลายคนที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกอาจยังมีความสับสนว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง เพราะเอกสารที่ต้องใช้มีหลายอย่างจนน่าปวดหัว ดังนั้นบทความนี้จะมาคลายข้อสงสัยให้คุณว่าขอวีซ่าต่างประเทศ ต้องแปลเอกสารราชการอะไรบ้าง พร้อมแนะนำการเตรียมเอกสารขอวีซ่าอย่างถูกต้อง 

วีซ่าคืออะไร?

วีซ่า (Visa) คือ เอกสารที่ประเทศใดประเทศหนึ่งออกให้บุคคลที่ได้รับการพิจารณาให้สามารถเข้าในอาณาเขตของประเทศนั้น ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือภายใต้จุดประสงค์ที่บุคคลนั้นยื่นคำร้องขอ โดยวีซ่าจะมีลักษณะเป็นตราประทับหรือสติ๊กเกอร์ที่อยู่ในหนังสือเดินทาง (Passport) ไว้ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศที่ได้ยื่นขอเอาไว้ วีซ่าสามารถแบ่งออกเป็นหลากหลายประเภท เช่น

 • วีซ่าคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa)
 • วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa)
 • วีซ่าธุรกิจ (Business Visa)
 • วีซ่าทำงานชั่วคราว (Temporary Worker Visa)
 • วีซ่านักเรียน (Student Visa)
 • วีซ่าแต่งงาน / วีซ่าคู่สมรส (Marriage Visa)
 • วีซ่าการทูต (Diplomatic Visa)
 • วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน (Work and Travel / Working Holiday Visa)
 • วีซ่าเกษียณอายุ (Retirement Visa)

วีซ่าแต่ละประเภทมีอายุการใช้งานที่จำกัด ดังนั้นจึงต้องศึกษาประเทศที่ต้องการเดินทางว่าต้องขอวีซ่าประเภทไหน รวมถึงมีอายุการใช้งานนานแค่ไหน เพราะถ้าหากวีซ่าหมดอายุก็จะสามารถทำการต่ออายุวีซ่าได้ทันนั่นเอง

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอวีซ่าต่างประเทศ

การเตรียมเอกสารสำคัญให้ครบและแปลเอกสารราชการต่าง ๆให้พร้อม จะทำให้ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียมไว้ให้ครบมีดังนี้

 • แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่า
  แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าจะมีไว้สำหรับกรอกประวัติส่วนตัว ระบุประเทศที่ต้องการเดินทาง รวมถึงระบุระยะเวลาที่จะอยู่อาศัยและจุดประสงค์ของการเดินทางไปยังประเทศนั้น ๆ

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
  เป็นหลักฐานที่ต้องยื่นคู่กับวีซ่าเมื่อเดินทาง โดยจะต้องเป็นหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ ต้องมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และต้องมีพื้นที่สำหรับประทับตราวีซ่าอย่างน้อย 1 หน้า

 • รูปติดบัตร
  รูปติดบัตรเป็นเอกสารสำคัญที่ขาดไม่ได้ เพราะเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่จะใช้ระบุตัวตน โดยจะต้องเป็นรูปถ่ายปัจจุบันที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ขนาดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่สถานทูตแต่ละแห่งกำหนด

 • หลักฐานทางการเงิน
  หลายประเทศจำเป็นต้องยื่นหลักฐานทางการเงินเพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือและแสดงสถานะความมั่นคงของผู้ที่จะเดินทาง ซึ่งอาจเป็นสลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน หรือรายการความเคลื่อนไหวบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น

 • เอกสารประกอบการเดินทาง
  เอกสารประกอบการเดินทางเป็นสิ่งยืนยันว่าผู้ยื่นขอวีซ่าจะเดินทางไปยังประเทศนั้นจริง เช่น ตั๋วเครื่องบิน เอกสารการจองโรงแรมหรือที่พัก ในกรณีที่ทำการจองไว้เรียบร้อยแล้ว

 • หลักฐานการศึกษา
  ในกรณีที่เป็นนักศึกษาควรเตรียมหนังสือรับรองการศึกษาต่าง ๆ เพื่อแสดงตัวว่าเป็นนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อจริง

 • เอกสารส่วนตัว
  เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า เป็นต้น


นอกจากเอกสารที่ได้กล่าวไปข้างต้น อาจมีเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมที่สถานทูตแต่ละแห่งต้องการ เช่น ใบรับรองสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งเมื่อเตรียมเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการแปลเอกสารราชการเพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่านั่นเอง

ต้องแปลเอกสารราชการอะไรบ้าง? สำหรับขอวีซ่าไปต่างประเทศ

การแปลเอกสารราชการเพื่อยื่นขอวีซ่าขึ้นอยู่กับประเทศที่ต้องการเดินทาง เพราะในบางประเทศ อย่างประเทศเยอรมันและประเทศในแถบใกล้เคียง ผู้ยื่นขอวีซ่าไม่จำเป็นต้องแปลเอกสารราชการเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาท้องถิ่นของประเทศนั้น ๆ ในขณะที่ประเทศในแถบยุโรปและอเมริกาส่วนใหญ่ ผู้ยื่นขอวีซ่าจำเป็นต้องแปลเอกสารราชการเป็นภาษาอังกฤษ

โดยเอกสารที่จำเป็นต้องแปลเอกสารราชการเพื่อใช้ในการยื่นวีซ่าต่างประเทศ มีดังนี้

 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนราษฎร์ เช่น สูติบัตร บัตรประจำตัวประชาชน ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เป็นต้น
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนรับบุตร ทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น ใบทรานสคริปต์ ใบสุทธิ ใบประกาศนียบัตร ใบปริญญาบัตร เป็นต้น
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล เช่น ใบการค้า ใบการจดทะเบียนในกรณีที่เป็นบริษัท เป็นต้น
 

ปัจจุบันมีศูนย์แปลภาษามากมายให้ใช้บริการและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะสามารถแปลเอกสารราชการได้สะดวกรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การแปลเอกสารราชการสำหรับขอวีซ่าต่างประเทศ นั้นเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจในรายละเอียด เนื่องจากเป็นข้อมูลที่สำคัญ ถ้าหากแปลผิดพลาดขึ้นมาอาจทำให้เกิดปัญหาในภายหลังได้ จึงควรเลือกใช้ศูนย์แปลภาษาที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถแปลเอกสารราชการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

หากคุณกำลังมีความต้องการแปลเอกสารราชการที่จำเป็นต้องใช้ในการขอวีซ่า แต่ไม่รู้ว่าจะแปลเอกสารที่ไหนดี เราขอแนะนำสถาบันแปลภาษา Edubranch (เอ็ดดูบร๊านช์) ศูนย์รับแปลเอกสารทุกประเภท เช่น เอกสารราชการหรือเอกสารสถานทูต ทั้งแบบทางการและกึ่งทางการ ดำเนินการแปลโดยนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการแปลมากกว่า 10 ปี โดยให้บริการแปลภาษาถึง 20 ภาษา อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเวียดนาม มั่นใจว่างานแปลทุกชิ้นถูกต้อง มีมาตรฐานตรงตามที่หลักสากลยอมรับ สามารถนำไปใช้งานได้จริง

หากท่านสนใจบริการแบบ One-stop Service สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
เบอร์ติดต่อ: 089-118-6469, 063-338-6769

Visitors: 346,845