ทำไมแปลเอกสารราชการต้องมีการรับรอง ไม่มีได้หรือไม่?

แปลเอกสารราชการ สำคัญอย่างไร เอกสารใดบ้างที่ต้องแปล

แปลเอกสารราชการ

การแปล กล่าวง่าย ๆ คือ เป็นการทำให้เราเข้าใจความหมายจากภาษาหนึ่งไปสู่ภาษาที่เรารู้จักหรือคุ้นเคยนั่นเอง ผู้แปลจะต้องมีความรู้และเข้าใจทั้งสองภาษาและถ่ายทอดออกมา เพื่อให้เข้าใจความหมาย สิ่งที่ต้องการสื่อสารออกมา ตามเนื้อความนั้น โดยต้องรักษาความสำคัญจากเนื้อหาเดิมไว้อย่างใกล้เคียงและครบถ้วนมากที่สุด

ภาษาอังกฤษคือ ภาษาสากล ที่มนุษย์ใช้ติดต่อสื่อสารกันเป็นหลัก มากที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การขนส่ง คมนาคม และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่าง ๆ การแปลจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะจะช่วยในการสื่อความหมายให้เข้าสามารถเข้าใจระหว่างกัน ซึ่งในปัจจุบันไม่ว่าคนไทยหรือต่างชาติ ได้มีการเดินทางไปมาระหว่างประเทศกันมากขึ้น เพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยว การเรียน การทำงาน แต่งงาน ย้ายถิ่นฐาน ทำธุรกรรมซื้อขาย ติดต่อธุรกิจ ติดต่อหน่วยงานราชการ หรือจุดประสงค์อื่น ๆ ดังนั้น การแปลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น แปลเอกสารส่วนบุคคล แปลเอกสารราชการ หรือแปลเอกสารเฉพาะทาง นั้นมีความสำคัญอย่างมากควรจะต้องมีการรับรองการแปลที่ถูกต้องจึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมการแปลเอกสารราชการต้องมีการรับรองนั่นเอง วันนี้ เอ็ดดูบร๊านช์ จะมาบอกถึงความสำคัญการรับรองเอกสารกัน

การรับรองคำแปล สำคัญอย่างไร

เมื่อเราแปลเอกสารแล้ว ก่อนที่เราจะนำไปใช้ ต้องนำเอกสารไปขอรับรองกับนิติกรณ์ก่อน จึงจะนำไปใช้ต่อได้ เอกสารสำคัญที่จะนำไปใช้อ้างอิงในต่างประเทศ จะต้องได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เสมอ จึงจะได้รับการยอมรับว่าเป็นเอกสารที่ชอบด้วยกฎหมาย ในขณะที่เอกสารที่ทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษในต่างประเทศจะต้องได้รับการรับรองจากสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้น ๆ หรือสถานทูตของประเทศนั้น ๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยก่อน จึงจะสามารถนำมาแปลเป็นภาษาไทย จากนั้นจึงนำไปรับรอง (Legalization) ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ทางการไทยจึงจะยอมรับว่าเป็นเอกสารที่ชอบด้วยกฎหมาย

เอกสารราชการคืออะไร?

เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานราชการ โดยสังเกตง่าย ๆ ว่า เอกสารราชการจะมีสัญลักษณ์ตราครุฑ (ขาแบน) อยู่บนหัวเอกสาร ดังนี้ ทะเบียนราษฎร์ ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบแจ้งเกิด ใบแจ้งตาย หรือสูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ทะเบียนบ้าน ใบสำคัญการหย่า หนังสือรับรองความเป็นโสด ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว โฉนดที่ดิน หนังสือสุทธิ ใบแจ้งความ คำสั่งศาล หนังสือรับรองบุตร หนังสือการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง บันทึกการอุปการะบุตร ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ หลักฐานทหาร เอกสารการศึกษา ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร เอกสารสำหรับเรียนต่อต่างประเทศ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องการเปลี่ยนแปลงสัญชาติ เอกสารสำหรับท่องเที่ยวต่างประเทศใบอนุญาตจัดหางานทำงานต่างประเทศ ทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า หนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น

การรับรองการแปลเอกสารราชการ มี 3 แบบหลัก ๆ ดังนี้

 1. ขอรับรองที่กรมการกงสุล ให้บริการรับรองเฉพาะคำ แปลเอกสารราชการไทยหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐเท่านั้น โดยผู้ยื่นขอรับรองคำแปลฯ จะต้องยื่นเอกสารต้นฉบับภาษาไทย (ตัวจริง หรือสำเนาที่ผ่านการรับรองสำเนาถูกต้องจากส่วนราชการที่ออกเอกสารนั้น) พร้อมกับต้นฉบับคำแปลภาษาอังกฤษที่ผู้แปลลงลายมือชื่อรับรองคำแปลถูกต้อง แปลเอกสารราชการ ที่สามารถยื่นรับรองกงสุลมีดังนี้
  เอกสารภาษาไทย ที่ต้องการนำไปใช้ในต่างประเทศ

  สำหรับคนที่ต้องการนำเอกสารสำคัญไปใช้ในต่างประเทศ ก็สามารถนำไปรับรองกงสุลได้เช่นกันแต่ต้องเป็นเอกสารภาษาไทยที่เป็นเอกสารราชการเท่านั้น

  เอกสารจากต่างประเทศ ที่ต้องการนำมาใช้ในไทย
  ในกรณีที่เราต้องการนำเอกสารจากต่างประเทศ มาดำเนินเรื่องที่ประเทศไทย ก็สามารถนำมารับรองกงสุลได้เช่นกัน แต่เอกสารจากต่างประเทศนั้นจะไม่สามารถยื่นกงสุลได้ทันที ต้องยื่นรับรองผ่านสถานทูตให้เรียบร้อยก่อน

 2. รับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ โดยโนตารี Notarial Services Attorney เพื่อนำเอกสารไปใช้ในต่างประเทศ โดยจะเป็นการรับรองลายมือชื่อบุคคล รับรองลายมือชื่อกรรมการ รับรองลายมือชื่อพยาน รับรองบุคคล รับรองเอกสารบริษัท รับรองสำเนา รับรองคำแปลถูกต้อง เป็นต้น

 3. รับรองคำแปลจากนักแปลผู้เชี่ยวชาญขึ้นทะเบียนกับศาลยุติธรรม ตามข้อกำหนดและระเบียบ TOR เพื่อเข้าร่วมประมูลงานกับหน่วยงานราชการไทย

เหตุผลที่ไม่ควรแปลเอกสารราชการด้วยตนเอง

จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ แต่เราจะต้องเป็นผู้ดำเนินการแปลเอกสารด้วยตนเอง แต่เราจะต้องแปลอย่างถูกต้อง พร้อมรับรองคำแปล “Certified Correct Translation” ลงลายมือผู้แปลพร้อมลายเซ็นกำกับด้วย และเมื่อแปลเอกสารเรียบร้อยแล้วจะต้องนำไปยื่นขอรับรองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อรับรองการแปลของเราก่อนนำเอกสารไปใช้ สามารถยื่นขอรับรองเอกสารได้ด้วยตนเอง หรือ ยื่นทางไปรษณีย์ได้ ซึ่งกระบวนการนั้นมีความซับซ้อนและยุ่งยากมากพอสมควร สำหรับผู้ที่ไม่เคยยื่นมาก่อนก็อาจจะเกิดความสับสนไม่เข้าใจว่าต้องใช้เอกสารอะไรและ ต้องทำอย่างไรบ้าง ซึ่งต้องมีการศึกษาข้อมูลตรงนี้ไว้ด้วย

โดยส่วนใหญ่การแปลเอกสารราชการที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน คือ บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบแจ้งเกิด เอกสารเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล เอกสารทะเบียนสมรส เอกสารทะเบียนหย่า เอกสารการศึกษา ปริญญาบัตร หนังสือรับรองสถาบันการศึกษา หรือการยื่นขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว (Visa) ซึ่งเราต้องรู้ก่อนว่าประเทศที่เราจะเดินทางไปนั้น สามารถแปลเอกสารด้วยตนเองได้หรือไม่ โดยในประเทศเดนมาร์ก ประเทศนอร์เวย์ ประเทศอังกฤษ สามารถแปลเองได้ ส่วนประเทศเยอรมนี การท่องเที่ยวในระยะเวลาสั้น ๆ ไม่ต้องแปลเอกสาร แต่ในบางประเทศเราจะไม่สามารถแปลเองได้ยกตัวอย่างเช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศฝรั่งเศส และประเทศสวีเดน จะต้องใช้ศูนย์รับแปลเอกสารหรือบริษัทรับแปลเอกสารที่มีการรับรองแปลให้เท่านั้น

การแปลเอกสารด้วยบริษัทรับจ้างแปลพร้อมรับรอง สะดวกอย่างไร

การจ้างบริษัทแปล โดยผู้เชี่ยวชาญ นักแปลมืออาชีพ ข้อดีเลยก็คือสามารถมั่นใจในเอกสารว่าแปลเอกสารราชการของเราได้ถูกต้องแม่นยำตามหลักการแปล บริบท การสะกดคำ ไวยากรณ์ อย่างแน่นอนมีตราประทับพร้อมเอกสารรับรองการแปลให้เรียบร้อย ช่วยลดขั้นตอน ไม่ต้องเตรียมตัวเตรียมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อไปดำเนินการขอรับรองเอกสารด้วยตนเอง

การแปลเอกสารราชการทั้งหมดที่ยกตัวอย่างมานี้ คือเอกสารสำคัญที่จะนำไปใช้อ้างอิงในต่างประเทศ จะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศก่อนเสมอ จึงจะได้รับการยอมรับว่าเอกสารเห็นชอบด้วยกฎหมาย หากไม่ได้รับการพิจารณาและการันตีจากหน่วยงานราชการก่อนก็ไม่สามารถดำเนินการขั้นต่อไปได้เพราะเอกสารจะดูไม่น่าเชื่อถือ และเอกสารที่ทำในต่างประเทศหรือออกให้โดยทางการต่างประเทศ จะต้องแปลเป็นภาษาไทยแล้วนำมาให้กระทรวงการต่างประเทศรับรองทางการไทยจึงจะยอมรับเช่นกัน

เมื่อทราบความสำคัญในการรับรองการ แปลเอกสารราชการ กันแล้วเราก็สามารถดำเนินการดาวน์โหลดแบบฟอร์มมาจากเว็บของกรมการกงสุล และสามารถไปยื่นด้วยตัวเองได้ ถ้าเราทำตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง เอกสารไม่มีผิดพลาด ก็จะสามารถยื่นผ่านได้อย่างราบรื่น แต่ถ้าใครที่ไม่อยากเสี่ยง ไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นอย่างไรไม่ให้ ให้ผิดพลาดหรือเสียเวลา ปรึกษาเรา เอ็ดดูบร๊านช์ บริษัทแปลภาษา บริการ แแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารพร้อมรับรอง เพื่อการต่าง ๆ รับรองเอกสารกรมการกงสุล รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารธุรกิจ เอกสารวิชาการ เอกสารกฎหมาย สัญญา ตอบโจทย์ลูกค้า รับแปลครอบคลุมมากกว่า 10 ภาษา ด้วยราคาแปลงานที่เป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว ได้งานคุณภาพ ถูกต้อง โดยนักแปลมืออาชีพ มีประสบการณ์แปลมากกว่า 10 ปี อีกทั้งยังมีบริการปรึกษา ด้านกฎหมาย ติวเตอร์สอนออนไลน์ จบครบในที่เดียว

Visitors: 346,846