หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม ต้องแปลเอกสารราชการหรือไม่

แปลเอกสารราชการ ถูกหลักไวยากรณ์ มีการรับรองความถูกต้อง โดย Edubranch

แปลเอกสารราชการ

หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม มีไว้เพื่ออะไร

หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม (The Criminal Records Check) คือ หนังสือที่ออกจากหน่วยงานราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นเอกสารในการพิสูจน์ตัวบุคคลว่า ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือมีคดีอาญาใด ๆ ติดตัว และไม่มีภัยต่อความมั่นคง เพื่อยื่นต่อสถานทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นในต่างประเทศ รวมไปถึงหน่วยงานราชการไทยที่เราต้องการทำเรื่องติดต่อเพื่อใช้ในการดำเนินการตามความจำเป็นบางประการ เช่น การขอวีซ่านักเรียนที่มีการลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป การขอวีซ่าคู่หมั้น/คู่สมรส เป็นต้น

ใครบ้างที่ต้องใช้หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม

หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมนี้ อาจฟังดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัว แต่ก็เป็นอีกหนึ่งเอกสารสำคัญที่มักใช้ในหน่วยงานราชการทั้งในประเทศ ระหว่างประเทศและต่างประเทศ หรือแม้แต่การจะเข้าทำงานกับบริษัทบางครั้ง ก็มีการร้องขอให้ตรวจประวัติอาชญากรรมนี้เช่นกัน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทางบริษัทได้ว่า คนที่จะรับเข้ามานั้นไม่มีประวัติที่เคยมีคดีอาชญากรรมมาก่อน เรียกได้ว่าหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมนั้น เป็นความบริสุทธิ์ที่ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเอง และก่อนการนำเอกสารไปใช้นั้น แน่นอนว่าจะต้องทำการแปลเอกสารราชการเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาที่หน่วยงานนั้น ๆ กำหนดเสียก่อน ตัวอย่างผู้ที่ต้องใช้เอกสารหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม อาทิ

  • ผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ (ตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป) การแต่งงานในกรณีที่คู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ และต้องการจะเดินทางไปอยู่กับคู่สมรสในต่างประเทศ การไปทำงานต่างประเทศการโยกย้ายข้ามพรมแดน ถึงแม้จะเป็นเรื่องชั่วคราว ก็ต้องยืนยันด้วยหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมเช่นกัน

  • กรณีอื่น ๆ เช่น ขอรับบุตรบุญธรรม การสอบเข้าระบบราชการ บางอย่างที่ต้องการทำผ่านระบบรัฐนั้นต้องยืนยันความประพฤติด้วยหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมอยู่เสมอ เนื่องจากเป็นการกระทำที่อาจส่งผลกับอนาคตขององค์กรได้

หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมภาษาอังกฤษ ต้องแปลเอกสารราชการหรือไม่

หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมภาษาอังกฤษ (Police Clearance Certificate) เป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานตำรวจของไทยเพื่อยืนยันว่าบุคคลนั้นไม่มีประวัติอาชญากรรม หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมเป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการสมัครงาน วีซ่า และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมภาษาอังกฤษจะออกให้ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ยื่นคำร้อง ดังนั้นหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมภาษาอังกฤษจำเป็นต้องแปลเอกสารราชการหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางที่คุณกำลังจะไป ยกตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังจะไปประเทศสหรัฐอเมริกา หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมภาษาอังกฤษของคุณจะต้องได้รับการรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยก่อนจึงจะสามารถใช้ยื่นขอวีซ่าได้

หากคุณไม่แน่ใจว่าหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมภาษาอังกฤษของคุณจำเป็นต้องแปลหรือไม่ คุณสามารถติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศปลายทางเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ทั้งนี้การแปลเอกสารราชการ เพื่อให้เป็นภาษาตามที่เราต้องการใช้งาน แต่การจะเลือกบริษัทหรือ Agency ที่ช่วยติดต่อกับทางราชการ หรือการแปลเอกสารราชการนั้น จำเป็นต้องศึกษารายละเอียดให้ดี เพราะจำเป็นจะต้องมีการแปลอย่างถูกต้องและรอบคอบเพราะถ้าหากมีการแปลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่รอบคอบนั้น อาจทำให้ข้อมูลของเรานั้นมีการผิดเพี้ยน หรือไม่ถูกต้องได้ โดยเฉพาะนักแปลควรเลือกที่มีความเป็นมืออาชีพ และมีประสบการณ์ในการแปล

ซึ่งทางบริษัท Edubranch เป็นบริษัทที่รับแปลเอกสารต่าง ๆ เช่น แปลเอกสารราชการ ซึ่งครอบคลุมมากกว่า 10 ภาษาและที่สำคัญยังมีบริการ รับแปลเอกสารราชการพร้อมรับรอง เพื่อการต่าง ๆ รับรองเอกสารกรมการกงสุล อย่างหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม ที่จำเป็นต้องผ่านการรับรองจากกรมการกงสุลภายหลังจากการแปลอีกด้วย ที่สำคัญราคายังคิดค่าบริการแปลงานที่เป็นธรรม งานคุณภาพ โดยนักแปลมืออาชีพ ประสบการณ์แปลมากกว่า 10 ปี ดังนั้น หากจะเลือกบริษัทในการแปลเอกสารราชการหรือบริษัทที่จะช่วยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ จึงควรคิดและตัดสินใจอย่างรอบคอบ ซึ่งประสบการณ์ของนักแปลหรือผู้ติดต่อนั้น นับเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

แปลเอกสารราชการ ขอหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม ติดต่อ

Visitors: 351,773